Automatické odesílání formulářů

Školení, která pořádám

Pokud chceme zkontrolovat platnost odkazů na stránkách případně navštívit všechny stránky z důvodu kontroly chyb zapisovaných do logu, máme k dispozici několik nástrojů. Například on-line od W3C nebo desktopovou aplikaci Xenu's Link Sleuth. Tyto nástroje ale ignorují formuláře, protože jejich odeslání často způsobí provedení nějaké akce – zápis do databáze, odeslání e-mailu a podobně. Také pochopitelně neví, co do formuláře mají vyplnit.

Někdy se ale může hodit formuláře odeslat alespoň s výchozími hodnotami – pro kontrolu v testovacím prostředí, kde provedení akcí nevadí, nebo třeba pro automatické zpracování cizích formulářů. Ke zjištění názvů a předvyplněných hodnot polí ve formuláři se dá použít následující funkce:

<?php
/** Vrácení všech dat odeslaných z formuláře
* @param string vnitřek značky <form>
* @param string které tlačítko se má použít pro odeslání
* @return array ("name=value", ...)
* @copyright Jakub Vrána, https://php.vrana.cz/
*/
function form_fields($form, $submit = "") {
  static $token = '(?:"([^"]*)"|\'([^\']*)\'|([^\\s>]*))';
  $return = array();
  preg_match_all('~<input([^>]*\\sname=' . $token . '[^>]*)~i', $form, $matches, PREG_SET_ORDER | PREG_OFFSET_CAPTURE);
  foreach ($matches as $val) {
    $name = $val[2][0] . $val[3][0] . $val[4][0];
    if (!preg_match('~\\stype=["\']?(reset|file|button)~i', $val[1][0])
    && (!preg_match('~\\stype=["\']?submit~i', $val[1][0]) || $name == $submit)
    && (!preg_match('~\\stype=["\']?(checkbox|radio)~i', $val[1][0]) || preg_match('~\\schecked~', $val[1][0]))
    ) {
      $value = (preg_match("~\\svalue=$token~i", $val[1][0], $val2) ? urlencode(html_entity_decode("$val2[1]$val2[2]$val2[3]")) : "");
      $return[$val[0][1]] = urlencode(html_entity_decode($name)) . "=$value";
      if (preg_match('~\\stype=["\']?image~i', $val[1][0])) {
        $return[$val[0][1]+1] = urlencode(html_entity_decode("$name.x")) . "=1";
        $return[$val[0][1]+2] = urlencode(html_entity_decode("$name.y")) . "=1";
      }
    }
  }
  preg_match_all('~<textarea[^>]*\\sname=' . $token . '[^>]*>(.*?)</textarea>~is', $form, $matches, PREG_SET_ORDER | PREG_OFFSET_CAPTURE);
  foreach ($matches as $val) {
    $name = $val[1][0] . $val[2][0] . $val[3][0];
    $return[$val[0][1]] = urlencode(html_entity_decode($name)) . "=" . urlencode(html_entity_decode($val[4][0]));
  }
  preg_match_all('~<select[^>]*\\sname=' . $token . '[^>]*>(.+?)</select>~is', $form, $matches, PREG_SET_ORDER | PREG_OFFSET_CAPTURE);
  foreach ($matches as $val) {
    $name = $val[1][0] . $val[2][0] . $val[3][0];
    if (preg_match_all('~<option([^>]*\\sselected[^>]*)>([^<]*)~', $val[4][0], $options, PREG_SET_ORDER)) {
      foreach ($options as $key => $option) {
        $value = (preg_match("~\\svalue=$token~i", $option[1], $val2) ? "$val2[1]$val2[2]$val2[3]" : $option[2]);
        $return[$val[0][1]+$key] = urlencode(html_entity_decode($name)) . "=" . urlencode(html_entity_decode($value));
      }
    } elseif (preg_match('~<option([^>]*)>([^<]*)~', $val[4][0], $option, PREG_SET_ORDER)) { // v souladu s chováním prohlížečů se vezme první možnost
      $value = (preg_match("~\\svalue=$token~i", $option[1], $val2) ? "$val2[1]$val2[2]$val2[3]" : $option[2]);
      $return[$val[0][1]] = urlencode(html_entity_decode($name)) . "=" . urlencode(html_entity_decode($value));
    }
  }
  ksort($return);
  return $return;
}

// použití
$content = implode("&", form_fields(preg_replace('~.*<form[^>]*>|</form>.*~', '', $file)));
?>

Ve formulářích mohou být tři druhy polí: <input>, <select> a <textarea>. Špatně napsané aplikace mohou očekávat předání těchto polí ve stejném pořadí, v jakém jsou ve formuláři, což lze zajistit dvěma způsoby: Buď se všechny značky budou hledat najednou (což povede k nepřehlednému regulárnímu výrazu ale zároveň o něco rychlejšímu skriptu) nebo postupně s tím, že se k nim uloží i pozice v dokumentu (skript k tomu používá modifikátor PREG_OFFSET_CAPTURE), podle které se výsledek nakonec setřídí.

Nesmíme zapomenout na správné escapování – ošetření dat z dokumentu odstraníme funkcí html_entity_decode a pro přenos v URL je naopak ošetříme funkcí urlencode. Některá pole přenášet nechceme vůbec – soubory, gumovací tlačítka a ani odesílací tlačítka, protože z těch může uživatel vybrat maximálně jedno (funkce ho přijímá jako volitelný parametr).

Funkce je poměrně nepřehledná a plná hacků, navíc ji zmate např. HTML kód value="a checked". K přesnějšímu chování a ke zpřehlednění je nutné formulář rozebrat na vyšší úrovni, v PHP 5 např. knihovnou DOM:

<?php
/** Vrácení všech dat odeslaných z formuláře
* @param DOMNode element <form>
* @param string které tlačítko se má použít pro odeslání
* @return array ("name=value", ...)
* @copyright Jakub Vrána, https://php.vrana.cz/
*/
function form_fields_dom($form, $submit = false) {
  $return = array();
  foreach ($form->getElementsByTagName('*') as $child) {
    if ($child->hasAttribute('name')) {
      $name = urlencode($child->getAttribute('name'));
      switch ($child->tagName) {
        case 'input':
          switch (strtolower($child->getAttribute('type'))) {
            case 'reset':
            case 'file':
            case 'button':
              break;
            case 'checkbox':
            case 'radio':
              if ($child->hasAttribute('checked')) {
                $return[] = "$name=" . $child->getAttribute('value');
              }
              break;
            case 'image':
              if ($submit && $child->getAttribute('name') === $submit) {
                $return[] = "$name.x=1";
                $return[] = "$name.y=1";
              }
              if (!$child->getAttribute('value')) {
                break;
              }
            case 'submit':
              if ($child->getAttribute('name') !== $submit) {
                break;
              }
            default:
              $return[] = "$name=" . $child->getAttribute('value');
          }
          break;
        case 'select':
          $options = $child->getElementsByTagName('option');
          $selected = array();
          foreach ($options as $option) {
            if ($option->hasAttribute('selected')) {
              $selected[] = $option;
            }
          }
          if ($options->length && !$selected && (!$child->getAttribute('size') || $child->getAttribute('size') == 1)) {
            // v souladu s chováním prohlížečů se vezme první možnost
            $selected[] = $options->item(0);
          }
          foreach ($selected as $option) {
            $return[] = "$name=" . urlencode($option->hasAttribute('value') ? $option->getAttribute('value') : $option->textContent);
          }
          break;
        case 'textarea':
          $return[] = "$name=" . urlencode($child->textContent);
          break;
      }
    }
    if ($child->tagName == 'input' && strtolower($child->getAttribute('type')) == 'image' && !$child->getAttribute('name') && $submit === "") {
      $return[] = "x=1";
      $return[] = "y=1";
    }
  }
  return $return;
}

// použití
$dom = DOMDocument::loadHTMLFile($filename);
$content = implode("&", form_fields_dom($dom->getElementsByTagName('form')->item(0)));
?>

S takovouto funkcí je možné snadno postavit naznačené aplikace. Kromě toho se dá použít třeba i pro zpřístupnění formuláře pro hledání dopravního spojení pro rychlé hledání.

Jakub Vrána, Řešení problému, 8.3.2006, diskuse: 2 (nové: 0)

Diskuse

Hever:

Dá se nějak porovnat rychlost u těchto dvou různých funkcí?

Možná se ptám hloupě, ale dá se vyhledat podřetězec v poli? (touto funkcí si vypreparuju všechny potřebné proměnná=hodnota, ale některé hodnoty proměnných chci pomněnit)

ikona Jakub Vrána OpenID:

Co se rychlosti týče - při zpracování externích souborů se bude většinu času stejně čekat a rychlost zpracování souborů obvyklé velikosti bude zanedbatelná. Pokud by byly soubory monstrózní (několik MB) nebo by se jich v dávce zpracovávalo velké množství, tak by prozkoumání rychlosti mělo smysl. V tom případě budou nejspíš rychlejší regulární výrazy, pokud je potřeba přesnost i rychlost, tak bych vyzkoušel ještě XMLReader.

Pole se dá samozřejmě projít a např. pomocí explode() rozložit. Ale pro takovéto úlohy by možná stálo za zvážení změnit tvar návratové hodnoty.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.